Bát, đĩa, âu, thố

Đĩa mây dài

95.000₫

Thố sọc xanh

205.000₫